بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
طراحي سيستم هاي خاص

طراحي نرم افزارهاي مالي و صنعتي و مديريتي

طراحي ، توليد و راه اندازي بهترين نرم افزارهاي خاص

طراحي ، توليد ، راه اندازي و آموزش انواع سيستم هاي مالي ، صنعتي و مديريتي و انواع سيستم هاي محاسباتي خاص ، سيستم هاي بهره وري ، حقوق و دستمزد ، انبارداري ، انواع بانك هاي اطلاعاتي و ساير سيستم هاي اطلاعات مديريتي از قبيل MIS , CRM , EPR , BPMS و غيره به كمك سازمانهاي معتبر IT ايران

       ما به استناد سوابق كاري خود و كارهاي انجام شده براي شركتها و كارخانجات صاحب نام ايران ، اين توانايي را داريم كه با برخورداري از پشتيباني سازمانهاي معتبر IT ايران و ارتباط مستقيم طولاني مدت با اكثر توليد كنندگان نرم افزاري معتبر ، كليه نرم افزارهاي اختصاصي مالي ، صنعتي ، مديريتي ،‌ بهره وري و كليه بانكهاي اطلاعاتي را طراحي و توليد و به اجرا گذاشته و خدمات ، آموزش و پشتيباني آنها را نيز به عهده بگيريم.

در آخر اينكه ، هر گونه سيستم هاي بانك اطلاعات ، محاسباتي و مالي كوچك نيز توسط ما قابل طراحي و اجرا ميباشد