بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
مشاوره ، كنترل و نظارت

مشاوره ، كنترل و نظارت

       يكي از قعاليت هايي كه بيشترين وقت ما را به خود اختصاص داده و بيشترين قراردادها را در اين خصوص با واحد هاي قتصادي داشته ايم همان قراردادهاي مشاوره ، كنترل و نظارت ما در امور حسابداري انجام شده شركت ها ميباشد .

       در اين نوع خدمات ما قراردادي را با واحد اقتصادي به مدت حداقل يكسال تنظيم كرده و نسبت به حجم اسناد حسابداري آن واحد ، زمانهايي را طي هفته جهت كنترل و نظارت بر امور حسابداري انجام شده به آن واحد اختصاص داده و حضورأ به شركت مراجعه ميكنيم . شرح خدمات ما در اين روش بشرح زير ميباشد .

       اگر شركت داراي يك حسابدار خبره نباشد كه تا كنون هم اكثر شركتهايي كه به ما مراجعه كرده اند از وجود يك حسابداره خبره به دلايل مختلف بهره مند نبوده اند ، ما در ابتدا كليه اصول لازم براي ثبت اسناد حسابداري را به حسابدار شركت آموزش ميدهيم .

       بعد شرايطي را براي او ايجاد ميكنيم كه حتي در نبود ما نيز براحتي بتواند از مشاوره و آموزش ما بهره مند شوند .

       بعد در زمانهاي مقرر شده ، حضورأ به شركت مراجعه ميكنيم و تمام اسناد ثبت شده را كنترل و درصورت وجود اشتباه تمامي آنها را برطرف و موارد لازم را جهت عدم تكرار مجدد آن آموزش ميدهيم .

       حسابدار و مديران شركت در اكثر زمانهاي روز ميتوانند از مشاوره تلفني ما نيز جهت تسريع در كار خود بهره مند باشند . در آخر هر هفته يا ماه ، صورتهاي مالي و گزارشات لازم مديريتي تهيه و به مديريت ارائه ميشود .

       كليه تغييرات و اصلاحات و رفع اشكالات حسابداري تحت نظارت مستقيم ما انجام ميشود و چنانچه شركت از نرم افزارهايي كه ما به آنها معرفي ميكنيم استفاده كنند ، مسئوليت كامل حفظ و بازيابي اطلاعات ثبت شده شركت را در هر شرايطي قبول ميكنيم و خود به رفع اختلالات و مشكلات نرم افزاري نيز اقدام ميكنيم .

       بهره مندي از اين نوع قرارداد ما ميتواند فوايد زيادي را براي واحد اقتصادي داشته باشد .

  • اول اينكه واحد اقتصادي هيچگونه ترس و نگراني از ترك و از دست دادن حسابدار خود را ندارد ، چون ما در طي مدت قرارداد تعداد زيادي حسابدار جديد را ميتوانيم آموزش و آنها را سريعأ در انجام امور مالي شركت هدايت و سرپرستي كنيم و مانع از توقف انجام امور حسابداري شركت شويم .
  • دوم اينكه حسابداري مالياتي شركت نيز با هزينه بسيار پايين تري و با دقت و صحت بيشتري در طي سال انجام ميگيرد و كليه اسناد مدارك مربوط نيز در همان زمان تهيه و ثبت ميشود .
  • سوم اينكه حسابداران و مديران شركت ميتوانند از مشاوره تلفني ما در زمانهاي مختلف بهره مند شوند .
  • بعد اينكه نگراني مديران واحد اقتصادي از هر گونه اشتباه ثبتي چه سهوأ و چه عمدأ و همچنين از دست دادن حسابدار و تباني و اختلاس نيز كاهش پيدا كرده و ميتوانند نگراني هاي خود در هر مورد مالي و ثبتي را با ما در ميان گذاشته تا راهكارهاي لازم را براي رفع اينگونه نگراني ها اعمال كنيم .

در صورت نياز به هرگونه توضيحات بيشتر ميتوانيد با ما تماس حاصل فرماييد