بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
حسابرسي

حسابرسي

       انجام امور حسابرسي ميتواند به منظور هاي مختلفي درخواست گردد . بعضي از دلايل حسابرسي براي بسياري از شركت ها ناشناخته است و بهتر است بگويم كه فقط يك مورد از حسابرسي است كه اكثر شركتها با كاربرد آن آشنايي دارند و آن حسابرسي جهت گرفتن صورتهاي مالي تأييد شده براي اداره دارايي ، گرفتن وام يا شركت در مناقصات است . ولي از نظر ما انجام امور حسابرسي ميتواند براي بسياري از واحد هاي اقتصادي امتيازهاي مفيد را دربر داشته باشد كه بشرح بسياري از آنها خواهيم پرداخت .

       همانطور كه قبلا هم اشاره كردم ، يكي از مشهورترين مورد حسابرسي ، حسابرسي جهت ارائه صورتهاي مالي به وزارت دارائي براي واحد هاي اقتصادي كه گردش مالي آنها بیشتر از سقف تعیین شده در سال باشد است . اين نوع حسابرسي اجباري است و اينگونه واحد هاي اقتصادي مكلف به انجام آن ميباشند .

       مورد ديگر حسابرسي را واحد هاي اقتصادي اي انجام ميدهند كه بخواهند به نوعي از بانك ها وام سنگين دريافت كنند و يا بخواهند در برخي از مناقصات شركت كنند . البته اين نوع حسابرسي ، خود بخود تبديل به حسابسازي خواهد شد ، چون هدف از اين نوع حسابرسي ، ارائه صورتهاي مالي با كاركرد و سود و گردش مالي بالا است تا اينگونه واحد ها بتوانند خود را در اولويت گرفتن وام يا قرارداد مناقصات قرار دهند . البته قابل ذكر است كه نه ما و نه خيلي از همكاران ما كه آنها را مي شناسيم حاضر به انجام اينگونه حسابرسي ميشوند . اين عمل ، نه تنها هيچ سودي براي طرفين معامله را ندارد بلكه به طور حتم واحد اقتصادي را با مشكلات و دردسرهاي زيادي در آينده مواجه خواهد كرد كه ما دوست نداريم در آن سهيم باشيم .

      مورد ديگر حسابرسي كه ما نيز تمام كار خود را روي اين مورد متمركز كرده ايم و به اكثر شركتها نيز آنرا پيشنهاد ميكنيم ، موردي است كه حسابرسي شركت طي سال بصورت ماهيانه يا فصلي ، آن هم به منظور آگاهي و انجام سياست گزاري هاي مديريتي صورت پذيرد . در اينصورت ما ميتوانيم هر ماهه يا در پايان هر فصل به شركت مراجعه كرده و بررسي و كنترل حسابداري انجام شده ، كليه صورت هاي مالي صحيح و دقيق را براي مديران و سرمايه گزاران تهيه كنيم و روند امور حسابداري شركت و كليه اسناد و مدارك درآمدي و هزينه اي شركت را طي سال تحت كنترل و نظارت خود داشته باشيم . حسن اين روش اين است كه اولا واحد اقتصادي هر ماهه يا در پايان هر فصل از روند كار خود مطلع خواهد شد و صورتهاي مالي واحد خود را براي تصميم گيري هاي مديريتي در اختيار دارد ، دوم اينكه در پايان سال حسابهاي خود را بدون اشتباه و خطا خواهد بست و اگر هم لازم باشد كه صورت مالي تأييد شده اي را به وزارت دارايي تحويل دهد ، با خيال راحتتر و درصد خطاي كمتر و فرصت بيشتري اين كار را انجام داده و در آخر سال تمام اين اسناد و مدارك براي آن واحد آماده خواهد بود. لازم به ذكر است كه هزينه اين روش از حسابرسي تقريبا معادل يا كمتر از آن چيزي خواهد بود كه در فرصت كم و در چند روز بخواهيم آنرا انجام دهيم خواهد بود .