بازاريابي و تبليغات
امور نمايشگاهي
طراحي سيستم
حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

       با توجه به اينكه محاسبه قيمت تمام شده محصول در كشور ما ،‌ هنوز به آن مفمهوم واقعي خود نرسيده و هنوز چرخه توليد كشور بر اساس هزينه هاي سربار جذبي كنترل و محاسبه ميشود لذا تا كنون هرگز يك قيمت واقعي و رقابتي براي محصولات توليد شده خود را نداشته ايم و هميشه از لحاظ قيمت و كيفيت از بازار جهاني عقب بوده ايم . در حقیقت قیمت تمام شده ای که در بسیاری از واحد های صنعتی تولیدی ما برای کالاهای خود بدست می آورند ، قیمت تمام شده ای است که دیگر تمام شده و کنترلی بر روی آن نمی توان انجام داد و فقط این آمار جنبه محاسباتی پیدا خواهد کرد . چه بسا اگر ترتیبی داده می شد تا بجای قیمت تمام شده ای که دیگر تمام شده ، محاسبه چه قیمتی باید تمام بشود و یا با ظرفیتهای کنونی و امکانات موجود چه قیمتی میشود که تمام بشود قبل از تولید انجام می شد ، تولید را می شد روی مسیری قرار داد تا یا به قیمت رقابتی جهانی رساند یا قبل از تولید فهمید که آیا منطقی است که این کالا یا این قسمت از کالا در واحد تولیدی تولید شود یا خیر و بهتر است تولید آن به واحد دیگری محول شود یا از واحد دیگری خریداری شود .

       ولي اكنون توليد كننده گان ما ، براي وارد شدن به بازار جهاني و رقابتي جهت توسعه صادرات كالاهاي خود ، نياز به محاسبه قيمت تمام شده محصول بر اساس ارزش واقعي محصول را بيشتر احساس ميكنند .

       ما ميتوانيم اين نوع محاسبات قيمت تمام شده محصول را ، حتي براي صنايع كوچك كشور نيز انجام داده و با بدست آوردن ارزش واقعي محصول و قيمت تمام شده حاشيه اي يا به عبارتي ديگر ( Marginal ) و با در اختيار گذاشتن و طراحي سيستم هاي محاسباتي و بهره وري ، اين نوع توليد كننده گان را نيز ، در جهت نزديك شدن و دستيابي به بازار رقابتي داخلي يا خارجي ياري كرده و مانع از زيان هاي احتمالي آنها ، به خاطر كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصول ، توسط ساير توليدي هاي بزرگ داخلي و خارجي شويم و قیمت تمام شده کالا را قبل از تولید برآورد و یا برای قیمت تمام شده مورد نظر قبل از تولید طرح و برنامه ریزی کنیم .

       همكاري اي كه ما ميتوانيم در بحث حسابداري صنعتي با توليد كنندگان صنايع كوچك و بزرگ كشور انجام دهيم ، موارد زير را ميتواند در بر بگيرد .

قيمت تمام شده و محاسبه ارزش واقعي

 • محاسبه قيمت تمام شده حقيقي ( Actual Cost Accounting ) بر اساس هزينه هاي واقعي سربار توليد .
 • محاسبه قيمت تمام شده حقيقي بر اساس هزينه هاي واقعي سربار به تفكيك هر ايستگاه ، مرحله توليد و عوامل توليد .
 • طراحي طرح تفكيك هزينه هاي سربار توليد و سربار كارخانه و سربار فروش .
 • محاسبه برآوردي تفاوت قيمت تمام شده محصول و ارزش حاشيه اي محصول در بازار ( Marginal Cost Accounting ) .
 • طرح كاهش هزينه هاي سربار توليد بر هر محصول .
 • محاسبات تكميلي بر برآورد قيمت تمام شده بر اساس ارزش محصول .
 • هدايت سيستم محاسباتي بر تغيير شيوه قيمت تمام شده جذبي و سنتي به روش هاي منطقي و واقعي روز .
 • بدست آوردن ارزش منطقي محصول جهت محاسبات قيمت تمام شده و برآورد سود و زيان فروش محصول بر اساس ارزش حاشيه آن محصول در بازار روز .
 • محاسبه و ارائه طرح انحراف هزينه هاي غير ضروري سربار توليد به بخش ها و مراحلي كه امكان جذب و جبران اين هزينه ها را دارند .
 • هدايت سيستم محاسباتي و مديريت توليد به سمت ارائه قيمت رقابتي محصول .

ظرفيت سنجي

 • بدست آوردن ظرفيت توليد ايستگاه هاي كاري .
 • بدست آوردن ظرفيت خطوط توليد .
 • بدست آوردن ظرفيت خطوط تغذيه .
 • بدست آوردن ظرفيت دستگاهاي درگير توليد .
 • بدست آوردن ظرفيت بازار براي فروش و توانايي هاي خريد و توليد بر روي هر محصول جداگانه .
 • بدست آوردن ظرفيت نيروهاي كارگري بر اساس توانايي و تجربه آنها و ارائه كار مناسب به آنها و ابقاء آنها در محل هاي مناسب جهت بهره وري بيشتر .
 • طراحي نرم افزارهاي خاص براي محاسبه اين گونه ظرفيت سنجي ها .

زمان سنجي و محاسبه زمان استاندار ساخت قطعه يا محصول

 • محاسبه زمان استاندارد توليد هر قطعه به تنهايي بر اساس ظرفيتهاي بدست آمده ذكر شده .
 • محاسبه زمان استاندارد توليد محصول در شرايط زماني و مكاني و ايستگاه هاي كاري مختلف .
 • محاسبه زمان استاندار تغذيه خطوط براي هر خط تغذيه بطور جداگانه .
 • طراحي نرم افزارهاي خاص براي هر گونه محاسبات زمان استاندارد بر اساس ظرفيت ها و شرايط مختلف واحد هاي اقتصادي .

طراحي خطوط توليد و تغذيه

 • طراحي خطوط توليد بر اساس ظرفيتها و امكانات ايستگاهاي كاري و فضاهاي مناسب و بهره وري از زمان و امكانات موجود .
 • طراحي خطوط تغذيه بر اساس كوتاه كردن زمان تغذيه و بهره وري از زمان .

بهره وري

 • طراحي سيستم يا روش بهره وري براي كاهش هزينه هاي سربار مستقيم توليد و كارخانه .
 • طراحي سيستم يا روش بهره وري براي كاهش زمان توليد .
 • طراحي سيستم يا روش بهره وري براي كاهش زمان تغذيه خطوط .
 • طراحي سيستم يا روش بهره وري براي كاهش زمان استاندارد توليد محصول .
 • طراحي سيستم يا روش بهره وري براي رسيدن به افزايش توليد در يك شيفت يا يك زمان كاري همره با افزايش دريافتي منطقي كارگر با كاهش هزينه هاي سربار توليد و كارخانه در همان شيف و زمان كاري .
 • طراحي نرم افزارهاي خاص جهت محاسبات و ارائه بهره وري بر اساس شرايط هاي گوناگون واحد توليدي .

ايجاد هماهنگي بين كليه بخش هاي كارخانه يا واحد توليدي

 • ارائه طرح محاسباتي جهت ايجاد هماهنگي بين واحد خريد و واحد مهندسي بر اساس BOM محصول و ظرفيت توزيع و مصرف و زمان استاندارد ساخت محصول .
 • ارائه طرح محاسباتي بين واحد فروش و توليد بر اساس ظرفيتها و زمانهاي استاندارد محاسبه شده .
 • ارائه طرح محاسباتي براي واحد مهندسي در جهت تعيين ايستگاه توليد مبني بر توليد يك قطعه هرچند اگر اين ايستگاه خارج از واحد توليدي باشد البته بر اساس ارزش منطقي قطعه .
 • و ايجاد هماهنگي بين تمام قسمتهاي كارخانه در جهت تبادل گزارشات و دريافت و ارسال اطلاعات لازم .

محاسبات سود آوري

 • محاسبه سود آوري توليد هر قطعه در هر ايستگاه كاري نسبت به مشابه آن قطعه توليد شده بر اساس ارزش رقابتي آن .
 • محاسبه سود آوري براي يك محصول نسبت به مشابه آن محصول بر اساس ارزش رقابتي آن .
 • محاسبه سود آوري واحد توليدي نسبت به توليد محصول در كارخانه يا خريد آن محصول به ارزش رقابتي آن .

شناسائي گلوگاه ها و محاسبه ضايعات و پرت زمان 

 • شناسايي و محاسبه ضايعات مواد در ايستگاهاي مختلف كاري به تفكيك دستگاه و محصول و ارائه طرح كاهش اين ضايعات .
 • محاسبه كلي ضايعات مواد در توليد و ارائه طرح كاهش اين ضايعات .
 • شناسائي و محاسبه ضايعات سربار توليد يك قطعه خاص و ارائه طرح كاهش اين ضايعات .
 • طرح كاهش ضايعات سربار توليد يك قطعه خاص در صورت امكان نسبت به ظرفيت توليد هما ن قطعه در ايستگاه هاي كاري مختلف و ارائه طرح كاهش اين ضايعات .
 • محاسبه پرت زمان كاري بر اساس ظرفيت ايستگاه هاي كاري و دستگاه ها و نيروي انساني و ارائه طرح كاهش آن .
 • محاسبه پرت زمان كاري موثر بر هر قطعه بر اساس ظرفيت ايستگاه ها و دستگاه ها و نيروي انساني و ارائه طرح كاهش پرت زماني .
 • طرح كاهش پرت زمان كاري موثر بر توليد يك قطعه با شيوه هاي خاص بهروري در ايستگاه هاي مختلف توليد .
 • محاسبه ارزش اسقاط واقعی دستگاها و ماشين آلات .
 • شناسایی گلوگاه های تولید و طرح برطرف کردن این گلوگاه ها جهت حصول بهره وری و کاهش هزینه های سربار مستقیم و کاهش زمان استاندارد ساخت .
 • طراحي نرم افزارهاي خاص جهت شناسايي اينگونه ضايعات و پرت زماني و همچنين محاسبه و اجرا كاهش اينگونه ضايعات و پرت زماني .

مباحثي در رابطه با انبارداري و حقوق و دستمزد و بازاريابي و فروش نيز كه خود جزئي از حسابداري صنعتي محصوب ميشود ، بطور جداگانه در صفحات مربوطه توضيح داده شده است . لذا شما بازديد كنندگان محترم را در صورت نياز ، به بازديد از اين صفحات دعوت مي نماييم .